ChinaAndWorld Kết nối Trung Quốc và thế giới.

Free translation and literal translation

Free translation and literal translation

#SupplyChainOperation #LanguageDifferences

 

Supply chain has become an integral part of the global business ecosystem. As companies expand their operations across the globe, supply chain management becomes more and more complex. This complexity has resulted in the development of some unique terminologies that are associated with the supply chain. These terminologies are used extensively to describe the different aspects of the supply chain. However, when it comes to translating these terminologies into different languages, there arises a need for proper interpretation.

Interpretation is the process of explaining the meaning of one language into another language. It is an important aspect of communication, especially in the global supply chain network where different languages are used. In recent years, there is an increasing need for interpretation because of the globalization of businesses. Many large multinational corporations rely on interpretation for their seamless global operations.

Interpretation can be done in two ways - direct translation and indirect translation. Direct translation refers to a word-for-word translation of the terminologies, whereas indirect translation refers to an interpretation that considers the context in which the words are being used.

In the context of the supply chain, direct translation rarely works because there is a wide range of terminologies and jargons that are unique to the industry. These terminologies are not always easily translatable, and this is where indirect translation comes into play. Indirect translation is more practical as it takes into account the context in which the words are being used and the cultural and linguistic nuances of the target language.

For instance, the term "lean manufacturing" is a popular supply chain term that originated in Japan. The direct translation of "lean manufacturing" would be "slim production" in Chinese. However, the indirect translation would be "精益生产", which takes into account the context, the cultural and linguistic nuances of the Chinese language.

Indirect translation is also the preferred method of interpretation as it allows for a better understanding of the culture and market where the terminology is being used. In this way, it increases the chances of success in the supply chain network.

In conclusion, interpretation is crucial in the global supply chain industry. Interpretation offers a solution to bridge the gap between different languages and cultures. Indirect translation is more practical in the supply chain, as it takes into account the context and cultural nuances of the target language. By leveraging the power of interpretation, businesses can optimize their global supply chain operations and achieve success in the global market.


Để lại một bình luận

Trang web này được bảo vệ bằng reCAPTCHA. Ngoài ra, cũng áp dụng Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của Google.


Nguồn từ Trung Quốc

Với các khoảng trống tư tưởng, chính trị, kinh tế và văn hóa rộng lớn, điều hướng sản xuất và hậu cần của Trung Quốc phức tạp có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Có các chuyên gia ưu tú đa văn hóa của chúng tôi về phía bạn, cuối cùng bạn có thể tận dụng sức mạnh lớn của chuỗi cung ứng ở Trung Quốc.

Xem các giải pháp Cain cung cấp của chúng tôi
Giúp các công ty Trung Quốc đi biển

Các doanh nghiệp cần hiểu sâu sắc về môi trường xã hội, chính trị, thương mại, kinh tế và kỹ thuật của hơn 200 quốc gia và khu vực của sáu lục địa. Chúng tôi có công nghệ và thực tiễn ở nước ngoài ở Trung Quốc, và chúng tôi đang ở trong các lĩnh vực của Cross -Berder E -Commerce Amazon, Station độc lập, ứng dụng Apple, ứng dụng Android, Tiếp thị quảng cáo, O2O ở nước ngoài, Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, Trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực khác.

Hiểu công việc kinh doanh ra biển